Nye idrettsanlegg

Som ein del av Temaplan for idrett og friluftsliv er det utarbeida ein handlingsplan med ein prioritert og ein uprioritert del. Anleggslista skal kort beskrive anlegg som er vurdert for etablering i Voss kommune. Dette gjeld anlegg som skal finansierast med spelemidlar. Det er ikkje krav om at nærmiljøanlegg med ei kostnadsramme under kr. 600.000,- er med i handlingplanen.

Dersom lag eller foreiningar har planer om å etablere idrettsanlegg der det skal søkjast spelemidlar må dette meldast inn innan 15. desember 2014. Dette gjeld anlegg som ikkje er ein del av Handlingsplanen i Temaplan for idrett og friluftsliv.

Innmelding av nye anlegg kan sendast på e-post til nils.f.kvamme@voss.kommune.no


Mvh
Nils Helge F. Kvamme

Idretts- og folkehelsekoordinator

Voss kommune

Sjå vår brosjyre


Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.

Aktuelle linkar
Linkar
Send oss ei melding (Mail) dersom du har linkar som burde vore med, eller om du finn linkar her som ikkje fungerer.

Lover og regler i idretten: Linker her

Idrettslinkar: Linker her

Div.lokale linkar: Linker her

Andre idrettsråd Linker her


Nye idrettsanlegg

Som ein del av Temaplan for idrett og friluftsliv er det utarbeida ein handlingsplan med ein prioritert og ein uprioritert del. Anleggslista skal kort beskrive anlegg som er vurdert for etablering i Voss kommune. Dette gjeld anlegg som skal finansierast med spelemidlar. Det er ikkje krav om at nærmiljøanlegg med ei kostnadsramme under kr. 600.000,- er med i handlingplanen.

Dersom lag eller foreiningar har planer om å etablere idrettsanlegg der det skal søkjast spelemidlar må dette meldast inn innan 15. desember 2014. Dette gjeld anlegg som ikkje er ein del av Handlingsplanen i Temaplan for idrett og friluftsliv.

Innmelding av nye anlegg kan sendast på e-post til nils.f.kvamme@voss.kommune.no


Mvh
Nils Helge F. Kvamme

Idretts- og folkehelsekoordinator

Voss kommune

Sjå vår brosjyre


Linker
Nye idrettsanlegg

Som ein del av Temaplan for idrett og friluftsliv er det utarbeida ein handlingsplan med ein prioritert og ein uprioritert del. Anleggslista skal kort beskrive anlegg som er vurdert for etablering i Voss kommune. Dette gjeld anlegg som skal finansierast med spelemidlar. Det er ikkje krav om at nærmiljøanlegg med ei kostnadsramme under kr. 600.000,- er med i handlingplanen.

Dersom lag eller foreiningar har planer om å etablere idrettsanlegg der det skal søkjast spelemidlar må dette meldast inn innan 15. desember 2014. Dette gjeld anlegg som ikkje er ein del av Handlingsplanen i Temaplan for idrett og friluftsliv.

Innmelding av nye anlegg kan sendast på e-post til nils.f.kvamme@voss.kommune.no


Mvh
Nils Helge F. Kvamme

Idretts- og folkehelsekoordinator

Voss kommune

Sjå vår brosjyre


Aktuelt og nyhende
Handlingsplan VIR 2018
Innkalling til Årsmøte 2018
Nytt styre i Voss Idrottsråd 2017
Nytt styre i Voss Idrottsråd 2017
Årsmøte 2017
Årsmøtereferat finn du her
Medlemskontigent
Medlemskontigent for idrettslaga i VIR
 
Årsmelding 2016
Årsmelding 2016
Fråsegn om flaumregulering av Vossavassdraget
Fråsegna finn du her
Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Edvard B. Hegboms ærespris og idrettsstipend
Voss Idrottsråde har i 2016 vedteke justering av statuttane for minnefondet. Dei nye statuttane finn ein under fana Æresprisar

Varslingskanal for doping i idretten
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Flyktninger
 
3-2014

Nye idrettsanlegg

Som ein del av Temaplan for idrett og friluftsliv er det utarbeida ein handlingsplan med ein prioritert og ein uprioritert del.


Voss Idrottsråd
Epost: post@vossidrottsraad.com
        Rediger